9766947773

All items

Shakarpara Rs. 1500 1 kg

Vallabh bhai +91 9920220513

Gathiya Rs. 1000/- for 1kg

Vanshikha Shah +91 8552928954

Jalebi Rs 800 1 kg

Pushpa Shah +91 9920220513

Mathdi Rs. 1500 1 kg

Vallabh bhai +91 9920220513

Mohanthal

Rs. 500/- for 1 kg

Milind Bhai – +91 9766947773

Rs. 800 for 1 kg

Shweta Shah +91 9920220513

Rs. 1000/- for 1kg

Vanshikha Shah +91 8552928954

Rs 400/- for 1 kg

Kantilal Mehta – 9985225856

Penda

Rs. 1500 1 kg

Vallabh bhai +91 9920220513

Rs 800 1 kg

Pushpa Shah +91 9920220513

Kajukatli

Rs. 1500 1 kg

Vallabh bhai +91 9920220513

Rs 800 1 kg

Pushpa Shah +91 9920220513

Rs. 1000/- for 1kg

Vanshikha Shah +91 8552928954